Wydatki na odzież roboczą są kosztem

 

Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi odzież roboczą. Świadczenie nie podlega PIT. Wartość netto odzieży stanowi w księgach koszt operacyjny.

 

Przepisy zobowiązują pracodawcę do nieodpłatnego dostarczenia pracownikowi odzieży i obuwia roboczego, spełniającego wymagania określone w Polskich Normach. Kwestie te reguluje art. 2377 kodeksu pracy. Na ewidencję księgową będą więc miały wpływ regulacje ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Do kwestii opodatkowania tego świadczenia odnosi się art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, wolne są od podatku dochodowego.

Świadczenia w postaci odzieży roboczej nie podlegają również składkom na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi bowiem, że podstawy wymiaru składek nie stanowią wartości świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia wypłacane zgodnie z przepisami wydanymi przez Radę Ministrów lub właściwego ministra.

W związku z powyższym, w księgach rachunkowych zakup i wydanie odzieży ochronnej mogą być odzwierciedlone następującymi zapisami.

1) Zakup odzieży roboczej:

- kwota brutto - strona Wn konta 300 - Rozliczenie zakupu, strona Ma konto 202 - Rozrachunki z dostawcami,

- VAT naliczony podlegający odliczeniu: strona Wn konta 225 - Rozliczenie VAT naliczonego, strona Ma konta 300 - Rozliczenie zakupu,

2) Wydanie odzieży roboczej: wartość netto - strona Wn konta 440 - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, strona Ma konta 300 - Rozliczenie zakupu.

AGNIESZKA POKOJSKA

agnieszka.pokojska@infor.pl